Samenwerking Morals at Work en Neumen

Morals at Work en Neumen slaan de handen ineen om het integriteitsbeleid van organisaties te versterken met behulp van gedragsmetingen, serious gaming en trainingen. Neumen is een adviesbureau dat organisaties ondersteunt bij het in kaart brengen van individuele kwaliteiten van medewerkers. Zij doen dat met behulp van assessments. Daarnaast geeft Neumen advies om cultuur en waarden van organisaties meetbaar en leefbaar te maken. Klanten van Neumen zijn onder andere McCain, Coca-Cola, NN, BP en Randstad.

Wij gaan samenwerken met Neumen omdat onze diensten goed op elkaar aansluiten. Neumen brengt persoonlijkheidskenmerken en persoonlijke waarden in kaart. Morals at Work zorgt voor bewustwording van morele voorkeuren. Daarnaast traint Morals at Work medewerkers en leidinggevenden om het handelingsrepertoire bij moreel geladen vraagstukken te vergroten en te versterken.

Onze gezamenlijke aanpak zorgt voor een aanvulling op de instrumenten die opdrachtgevers voor analyse en bewustwording met betrekking tot integriteitsbeleid kunnen inzetten. Met deze instrumenten zijn medewerkers in staat om professioneel om te gaan met lastige situaties in hun werk. En hebben zij het inzicht deze situaties op basis van hun eigen normen en waarden te beoordelen.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Vernieuwd aanbod Dialoog & Ethiek

Het programma Grenzeloos Samenwerken is het rijksbrede programma voor opgavegericht samenwerken. In het onderdeel Dialoog & Ethiek wordt sinds 2021 gewerkt aan een open en veilige gesprekscultuur waarin ethische reflectie een vaste praktijk is. Om medewerkers van het Rijk de gelegenheid te geven om zich hierin te bekwamen heeft het programma leveranciers van trainingen op dit gebied gevraagd om hun aanbod toegankelijk te maken op de website van het programma. Ook aan Morals at Work werd gevraagd hieraan een bijdrage te leveren.
Klik hier om het aanbod te bekijken. Kijk onder het kopje: Opleidingen en trainingen voor gespreksleiders en dan bij het aanbod Moreel Beraad onder het kopje: Spelbegeleider serious games om te zien wat Morals at Work in dit programma aanbiedt.

Dilemmax voor Zuyderland Zorg

Afgelopen week speelden de ca. 80 leidinggevenden van Zuyderland Zorg een op maat gemaakte versie van het integriteitspel Dilemmax o.l.v. een sessieleider van Morals at Work. Door het spelen van dit dilemmaspel wilden zij tijdens de studiedag aandacht besteden aan het goede gesprek over dilemma’s in het werk. Na een korte introductie op het spel en bijzondere aandacht voor ethisch leiderschap speelden de deelnemers het spel op de hoofdvestiging in Sittard. Verspreid over een tiental ruimtes en onder begeleiding van vooraf geïnstrueerde interne spelbegeleiders werden de dilemma’s met elkaa5r besproken. Het gebruik van onbeschreven spelkaarten maakte het mogelijk om opmerkelijke zaken en gebeurtenissen die aan de orde kwamen te noteren. Deze notities werden tijdens de plenaire terugkoppeling met elkaar gedeeld. Op deze manier informeerden de verschillende spelgroepen elkaar over lastige zaken die werden besproken, over welke onderwerpen onduidelijkheid bestaat hoe te handelen en welke issues nadere aandacht behoeven. Tijdens de afsluitende terugblik op de spelsessie werd geconcludeerd dat het goed zou zijn als Dilemmax voor alle medewerkers beschikbaar komt en dat de leidinggevenden met hen in gesprek gaan over dilemma’s die zij in hun werk tegenkomen.

Woningcorporatie Nester

Nester is een sociale huisvester die een thuis biedt aan mensen in Midden- en Noord-Limburg. Een van de vier kernwaarden van Nester is betrouwbaarheid. Integriteit speelt daarbij een belangrijke rol. Vandaar dat alle medewerkers van Nester eind oktober het integriteitsspel Dilemmax met elkaar speelden. Na een introductie door de bestuurder en een korte speluitleg door ons verspreidden de ruim zestig medewerkers zich door de verschillende ruimtes van het verbouwde klooster waarin Nester gehuisvest is om de Dilemmaxversie voor Woningcorporaties met elkaar te spelen. Gevraagd naar haar waardering voor de bijeenkomst antwoordde Linda Bakx, bestuurssecretaris van Nester en tevens opdrachtgever: “Wij zijn heel tevreden over deze manier van onder de aandacht brengen en levend houden van integriteit. Door de spelvorm is het laagdrempelig, kan iedereen mee doen en is het leuk om hier mee bezig te zijn. Er zijn mooie discussies ontstaan naar aanleiding van de stellingen, en dat is juist wat ons primaire doel was; met elkaar het gesprek aan gaan.”

Workshop Ethisch Leiderschap

Behalve voor integriteitsspellen waarin het goede gesprek over (dreigende) integriteitsschendingen centraal staat, wordt Morals at Work ook regelmatig benaderd om een training ethisch leiderschap te verzorgen. Deze keer was dat Lamb Weston. Lamb Weston is een toonaangevende leverancier van diepgevroren aardappel-, zoete aardappel- en groenteproducten en appetizers aan restaurants en retailers over de hele wereld.

Ieder jaar organiseert Lamb Weston voor haar medewerkers een ‘Ethics & Compliance week’. Ieder jaar ook kiest de onderneming daarbij een speerpunt. Dit jaar was dat ethisch leiderschap in combinatie met samenwerking. Voor de ca. 30 compliance experts van Lamb Weston EMEA werd een afwisselend programma samengesteld waarin Morals at Work de training verzorgde. Nadat een videoboodschap door de CEO van het bedrijf was vertoond en twee medewerkers een voorbeeld gaven uit hun dagelijkse praktijk om het belang van samenwerking en ethisch leiderschap te illustreren, was het moment voor de aanwezigen aangebroken om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan. Na een warming up, waarin de deelnemers met stemkaartjes hun mening over een voorgelegd algemeen dilemma kenbaar konden maken, werd ingegaan op de manier waarop morele oordelen geveld kunnen worden en welke stappen daarbij idealiter gezet worden. Om morele oordeelsvorming te oefenen gingen de deelnemers vervolgens uiteen om deze methode in twee rondes toe te passen op dilemma’s uit de eigen praktijk. In de eerste ronde lag daarbij de nadruk op aspecten van ethisch leiderschap die men wilde verbeteren bij zichzelf. In de tweede ronde ging het om de stappen die gezet konden worden om die gewenste verbeteringen te realiseren. Met behulp van opdracht- en evaluatieformulieren werden de opbrengsten van deze gesprekken vastgelegd. Bij de afsluiting van de workshop werd afgesproken dat de deelnemers een samenvatting daarvan ontvangen en dat deze bij teambijeenkomsten input vormen voor verdere ontwikkeling van leiderschap en samenwerking.

Wonen in Vlaanderen

Met bijna 500 personeelsleden zorgt het overheidsagentschap Wonen in Vlaanderen vanuit de hoofdvestiging in Brussel en nevenvestigingen in o.a. Antwerpen, Leuven en Hasselt -samen met zijn partnerts- voor financiering, subsidies, advies, projectondersteuning, expertise en kennisuitwisseling om op die manier kwaliteitsvol, toegankelijk, woonzeker en betaalbaar wonen mogelijk te maken voor alle inwoners van Vlaanderen. Met trots schrijven wij hier een meerjarencontract met het agentschap te hebben afgesloten voor het gebruik van een op maat gemaakte versie van het integriteitsspel Justum. De komende twee jaar spelen alle medewerkers deze op maat gemaakte online multiplayer game met elkaar onder leiding van eigen medewerkers van het agentschap. Zij worden op hun rol als spelbegeleider voorbereid met een eveneens op maat gemaakte instructievideo.