Training

Onze trainingen zijn gericht op het stimuleren van de morele competenties van een medewerker. Deelnemers leren de morele dimensie van een situatie te (h)erkennen vanuit persoonlijk gedrag en vanuit organisatorische waarden. Zij ontdekken wat de gevolgen van die competenties zijn en leren daarnaar te handelen.

Leiderschapstraining: van manager naar leider

Van een leidinggevende wordt verwacht dat hij of zij een medewerker ondersteunt bij lastige keuzes en het goede voorbeeld geeft. Het belang van een juiste afweging, oordeelsvorming, uitvoering en verantwoording bij integriteitkwesties, kan dan ook moeilijk onderschat worden in een publieke functie als leidinggevende. Niet alleen omdat aan wet- en regelgeving voldaan dient te worden, maar ook vanwege de eigen reputatie, het tegemoetkomen aan de verwachtingen van stakeholders en om als organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen. In deze training onderzoeken de deelnemers de kenmerken van een integere cultuur op het werk, leren zij de vijf succesfactoren voor een goede omgang met integriteitskwesties kennen en maken zij afspraken over verbetermogelijkheden. Aan het einde van de workshop oefenen de deelnemers o.l.v.een trainingsacteur het geleerde aan de hand van situaties uit de eigen praktijk.

Dialoogvaardigheden: van discussie naar dialoog

De meesten van ons praten veel en vinden het moeilijk om te luisteren. Niet zonder reden zien anderen hierin een gemis. In een dialoog nemen medewerkers de tijd om een brandende kwestie samen te onderzoeken vanuit verschillende perspectieven. Pas nadat de vraag is ingekleurd door persoonlijke ervaringen en ondervraagd in termen van rechtvaardigheid, fatsoen en de moed die nodig is om juist te handelen, worden er conclusies getrokken. Na deze training zijn medewerkers in staat om verstoringen in (team)discussies te herkennen en opbouwende voorstellen voor een beter gesprek te doen.

Morele oordeelsvorming: van oordeel naar beraad

Een integere cultuur wordt gestimuleerd door met regelmaat samen morele kwesties te bespreken. Waarden en normen in het werk krijgen betekenis door de uitwisseling van persoonlijke ervaringen. Bijvoorbeeld over de kernwaarden van de organisatie, over concrete schending van de integriteit, of over de keuzes die je maakt als de regels over wat je behoort te doen niet duidelijk zijn. Integer handelen is onderdeel van professioneel handelen. In deze training leren de medewerkers aan de hand van een 7-stappenplan om morele oordeelsvorming in hun werk te gebruiken. Tijdens de bijeenkomst leren zij om op een gestructureerde manier ervaringen en inzichten te delen, elkaar aan te spreken en samen te onderzoeken wat te doen in het schemergebied tussen goed en fout.

I-learning: Online leren van de praktijk

I-learning biedt medewerkers houvast in de omgang met morele vraagstukken in werksituaties. Het wordt toegankelijk gemaakt via het intranet van de organisatie. De I-learningmodule bestaat uit een verzameling beschreven praktijkvoorbeelden, ook wel moresprudentie genoemd en uit een quiz waarmee kennis van de van toepassing zijnde gedragscode(s) wordt getoetst . De medewerker vindt in de voorbeelden houvast bij het beoordelen van de eigen situatie en in de quiz relevante informatie bij de afweging om eventueel een volgende stap te zetten in het geval van een (dreigende) integriteitschending.